Soutěž – KNX projekt

Ocenění projektů v soutěži KNX národní skupiny ČR                                                                                                 Elektro 04/2018

V uplynulém roce spolek KNX národní skupina České republiky (KNX NG CZ) vyhlásil veřejnou soutěž o nejzajímavější realizované projekty systémových elektrických instalací KNX, dokončených v letech 2016 a 2017. Takovouto soutěž organizoval spolek KNX NG CZ poprvé, proto byl s napětím očekáván ohlas především systémových integrátorů – Partnerů KNX. Protože právě od nich bylo zasílání přihlášek projektů nejpravděpodobnějším.

Změna termínu pro podávání přihlášek KNX projektů do soutěže

Termín pro odevzdání podkladů do soutěže o nejlepší projekt KNX systémové instalace realizovaný v České republice partnery KNX z ČR se posouvá o jeden měsíc.

Ukončení příjmu přihlášek projektů je nově stanoven na 28. 2. 2018 do 23:59 h.

Podmínky pro stručný popis projektů a přiloženou dokumentaci zůstávají nezměněny. Avšak v případě nedostatečně zpracovaných podkladů spolek KNX národní skupina ČR si vyhrazuje právo požádat zpracovatele projektu o jejich doplnění nejpozději do 10. 3. 2018. Pokud nebudou v tomto termínu podklady doplněny, projekt nebude do soutěže přijat.

S vyhlášením výsledků soutěže předběžně počítáme v průběhu doprovodné akce veletrhu AMPER 2018 – při konferenci Inteligentní budovy, konané dne 21. 3. 2018.

Veškeré případné dotazy: sekretar@knxcz.cz

 Nejlepší projekty realizované v období let 2016 a 2017

KNXCZNG_soutěž2017

Formulář přihlášky:

Přihláška_soutěž2017fill

KNX národní skupina České republiky

vyhlašuje soutěž

o nejlepší realizovaný projekt s využitím systému KNX

Soutěž je zaměřena na komplexní projekty využívající systém KNX, v nichž je zajištěna vazba mezi jednotlivými dílčími systémy a technologiemi a díky tomu tvoří jeden funkční celek.

Hodnocená kritéria:

Hlavním kritériem je počet (typů) propojených technologií a způsob, jakým jsou vazby zajištěny.

Kdo se může zúčastnit:

Každý certifikovaný Partner KNX působící na území ČR.

Podmínky soutěže:

Projekt realizovaný v České republice

Termín uvedení soutěžní KNX systémové instalace do provozu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

Předávané podklady společně s přihláškou k účasti v soutěži:

Prezentace projektu popisem realizovaných funkcí, s uvedením názvu a místa stavby, zodpovědného projektanta a realizační firmy. Přiložit fotografie objektu a rozvaděčů s KNX přístroji. Uvést také počty a druhy KNX přístrojů, s rozčleněním podle jejich výrobců. Přiložit topologické schéma řešení projektu. Není vyloučeno přihlášení projektu, který by současně byl přihlašován do soutěže KNX Award 2018.

Práva spolku KNX národní skupina České republiky z. s.:

Všechny uvedené údaje o přihlášených projektech může spolek KNX národní skupina České republiky z. s. zveřejnit na svých webových stránkách www.knxcz.cz, případně v článcích pro technická média nebo v referátech na konferencích.

Jak se soutěže zúčastnit:

Přihlášky, společně se všemi požadovanými podklady odeslat elektronickou poštou na adresu sekretar@knxcz.cz nejpozději do 31.1.2018.

Spolek KNX národní skupina České republiky z. s. si vyhrazuje právo požádat přihlašujícího o případné doplnění údajů s termínem do 28. 2. 2018.

Způsob vyhodnocení soutěže:

Hodnotit bude komise složená ze členů spolku KNX národní skupina České republiky z. s., kteří se nezúčastňují této soutěže, případně doplněná pracovníkem Mezinárodní asociace KNX. Pro vyhodnocení soutěže si spolek KNX národní skupina České republiky z. s. vyhrazuje právo návštěvy objektu se soutěžním projektem za účelem kontroly funkčnosti KNX instalace. Nejdůležitějším kritériem pro vyhodnocení úspěšných projektů není velikost instalace, ale co nejvyšší počet různých technologií či funkčních oblastí začleněných do systémové KNX instalace.

Místo a termín vyhlášení výsledků:

Nominované projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knxcz.cz do 31. 5. 2018. Pro veřejné vyhlášení výsledků soutěže bude zvolena některá z významných odborných konferencí konaná na území České republiky po tomto datu. Za vítězné projekty budou při vyhlášení výsledků předány nejméně následující ceny:

Za 1. místo: iPhone 7 32 GB

Za 2. místo: powerbanka 5000 mAh

Za 3. místo: powerbanka 5000 mAh

  1. 6. 2017