2017-leden-schůze výboru

5Zápis č. 1/2017

ze zasedání schůze výboru spolku s názvem

 KNX národní skupina České republiky, z. s.,  

se sídlem na adrese Brno, Technická 3058/10, 616 00 Brno

konané dne 10. 1. 2017 od 10:00 hod. v zasedací místnosti č. SA7.10, FEKT VUT v Brně, Technická 12

___________________________________________________________________

 Svolavatel: Ing. Jakub Horna – předseda spolku

Přítomní:

Předseda výboru – Ing. Jakub Horna

Místopředseda výboru – v zastoupení Ing. Jan Pluhař

Člen výboru – Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.

Předseda kontrolní komise – doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Člen kontrolní komise – Ing. Miroslav Kopecký

Vzdělávací člen – Ing. Branislav Bátora, Ph.D.

Sekretář spolku – Ing. Josef Kunc

 Omluveni:

Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda spolku Ing. Jakub Horna a poté předal řízení schůze sekretáři Ing. Josefovi Kuncovi.

Nejdříve byli účastníci seznámeni se stavem konta u Fio banky:

K 9. 1. 2017 byl stav konta: 291777,22 Kč

Poté byl odsouhlasen všemi přítomnými program jednání:

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola úkolů z předchozí schůze výboru
 2. Informace o akcích uskutečněných od předchozí schůze výboru
 3. Úkoly vyplývající z konference NG KNX v Praze (18. až 20. 10. 2016)
 4. AMPER 2017
 5. Příprava členské schůze, stanovení termínu
 6. Různé
 7. Stanovení termínu příští schůze výboru, závěr

Průběh jednání:

 1. Zahájení a kontrola úkolů z předchozí schůze výboru

10 ks powerbank koncem roku 2016 zajistil Ing. Horna. Při nejbližší příležitosti je předá k potisku logem NG KNX do Brna (potisk objedná sekretář – spojení na firmu zajišťující potisk zašle Ing. Kopecký).

Účast na veletrhu AMPER 2017 – informace v bodě 4.

Prezentace v časopise Světlo – sekretář předal referát, který vyšel v č. 6/2016, prezentaci v časopise ERA 21 projednává předseda. Designové fotografie v tiskové kvalitě pro tento účel zaslali členové spolku sekretáři.

 1. Informace o akcích uskutečněných od předchozí schůze výboru

Kursu osvětlovací techniky v Koutech nad Desnou (3. až 5. 10. 2016) se zúčastnila firma B.E.G., sekretář přednesl referát. U stánku B.E.G. byl umístěn roll-upe, vlajka a propagační materiály spolku.

Ve dnech 21. a 22. 11. 2016 v prostorách VUT FEKT v Brně proběhl dvoudenní workshop – informace byla členům rozeslána mailem, předseda ji ještě zveřejní na stránkách www.knxcz.cz.

 1. Úkoly vyplývající z konference NG KNX v Praze (18. až 20. 10. 2016)

Konference se za naši národní skupinu zúčastnili: Ing. Jakub Horna, Ing. Miroslav Kopecký, Ing Josef Kunc a částečně také Ing. Ondřej Dolejš. Ing. Horna informoval účastníky o průběhu akce. Poté proběhla diskuse o úkolu, který vyplývá z této konference pro všechny národní skupiny: Uskutečnit propagaci a podpůrné akce týkající se nové verze ETS – ETS Inside. Instalace s ETS Inside dovolí uživatelům zákaznické změny v nastavení mnohých parametrů – nebudou nezbytné zásahy systémových integrátorů. Mezinárodní asociace má spustit tuto akci dne 10. 1. 2017.

Poznámka: Informace o spuštění této akce dorazila mailem 12. 1. 2017.

Prozatímní návrh: Propagační akci uskutečnit ve stejném termínu s výroční schůzí spolku – v odpoledních hodinách.

 1. AMPER 2017

Ing. Horna předběžně projednal naši účast s Ing. Rivolovou z Terinvestu. Ovšem rozhodnutí o účasti bylo nyní na výboru – pro náš stánek bylo nabídnuto vhodnější umístění – blíže k hlavnímu koridoru. Terinvest nám opět poskytne stavbu stánku na jejich náklady do výše 45000 Kč (bez DPH).  O účasti proběhlo hlasování:

Jeden hlas (Schneider) se zdržel hlasování, všichni ostatní podpořili účast na veletrhu.

S účastí na stánku počítají: Ing. Horna (pravděpodobně po celou dobu), Ing. Kunc (po celou dobu). Kromě toho VUT FEKT zajistí několik studentů, předpokládá se, že i VŠB TU zajistí alespoň jeden den. Podrobný rozpis služeb na stánku a požadavky na členské organizace zpracuje Kunc a předloží na členské schůzi.

Po zkušenostech z loňského roku bude na stánku pouze jedno pracoviště vybavené PC s ETS.

Všem vystavovatelům – členům spolku KNX NG CZ – budou po dobu veletrhu zapůjčeny stojánky s textem: Člen spolku + logo KNX NG CZ. Prozatím se to týká: ABB, B.E.G., HDL, SIEMENS, VUT v Brně, WAGO. Zhotovení stojánků (10 ks) zajistí Ing. Dolejš.

 1. Příprava členské schůze, stanovení termínu

Členská schůze se bude konat opět v prostorách VUT FEKT Brno. Na této výroční schůzi proběhnou volby nového výboru spolku (do funkcí předsedy a místopředsedy jsou již nyní navrhováni: Ing. Jakub Horna, Radim Hendl), kontrolní komise a sekretáře.

Musí také proběhnout odsouhlasení změn ve stanovách. (Drobné nedostatky jsou v čl. 9.11 – namísto „předseda“ má být „předsedající schůze“. Kromě toho jsou v určitém rozporu čl. 10.5 a 12.3 – je potřebné upřesnit způsob volby předsedy a místopředsedy výboru). Tyto otázky budou projednány s právníkem JUDr. Bauerem – zajistí sekretář v termínu před výroční schůzí.

Všichni členové, zastupující členské firmy, zajistí platné plné moci pro zastupování ve spolku. Termín: do výroční schůze.

Pozvánky nejpozději 1 měsíc před konáním výroční schůze rozešle elektronicky sekretář.

Termín výroční členské schůze: 1. 3. 2017 v 10:00 h.

 1. Různé

Změny v členství ve spolku:

 1. P. Pivoňka (zakládající člen spolku), po přerušení členství v roce 2016 bude opět pracovat v našem spolku.
 2. ABB mění svůj status z mimořádného člena na řádného člena.

Sekretář do konce ledna 2017 odešle všem členům faktury pro uhrazení členských poplatků za rok 2017.

Placená reklama na Facebooku – prověřit, svůj účet nabídl p. Pivoňka? P. Pivoňka by pravděpodobně také spravoval KNX účet na Facebooku.

Ing. Horna prověří způsob vydávání tiskových zpráv.

Na naše webové stránky budeme přejímat tiskové zprávy Mezinárodní asociace KNX.

Členové spolku obdrží mailové adresy ….@knxcz.cz, přičemž přicházející poštu budou mít přesměrovánu na svoje stávající adresy.

Výborová schůze bezvýhradně souhlasí s vyhlášením soutěže o nejlepší KNX projekt realizovaný v období 2016 až 2017 (Vyhlášení cca na veletrhu AMPER 2017, předpokládaná uzávěrka přihlášek 31. 1. 2018). Nerozhoduje velikost projektu, ale začlenění co nejvyššího počtu různých funkcí a dílčích (především) otevřených systémů plně spolupracujících s hlavním systémem KNX. Návrh hodnotících kritérií připraví do výroční schůze Ing. Pluhař. První cenou by mohl být nový typ iPhonu, další dvě ceny – powerbanky. Prověříme také možnost dodání vhodných cen z Bruselu (sekretář).

Tisk vizitek zajistí Ing. Horna – do 20. 2. 2017

Ing. Horna projednával dodávku ubrusů s logem spolku (na propagační akce) – dokončí jednání a zajistí objednávku – co nejdříve.

Seskupení „Šetrné budovy“ – Ing. Dolejš prověří možnost a okolnosti členství KNX NG CZ.

Zájem ČVUT o členství projednají a na fakultách strojní a elektro podpoří Ing. Dolejš a Ing. Horna.

Sekretář projedná s účetní pí. Ingrovou zpracování účetní uzávěrky za rok 2016, aby tento materiál mohl být předložen výroční schůzi.

 1. Stanovení termínu příští schůze výboru, závěr

Termín příští schůze výboru nebyl stanoven, bude dohodnut během výroční schůze.

Závěrem předseda poděkoval všem za účast a za plnění stanovených úkolů

Zapsal: Kunc                                             V Brně dne 13. 1. 2017