Články, referáty

Správně vytvořená KNX instalace je bezpečná                                                                                                Elektroprůmysl 06/2018

Před více než 30 lety byl zahájen vývoj nyní ve světě nejrozšířenějšího a mezinárodně normalizovaného systému KNX. Na počátku byla řada požadavků, jimž by měla vyhovovat každá KNX instalace, samozřejmě za předpokladu, že budou splněny doporučené postupy při jejím vytváření. K tomu byla vypracována také koncepce školení, protože základním předpokladem pro správné vytvoření kompletní KNX systémové instalace je její zpracování od projektu až po předání zákazníkovi správným způsobem, nejlépe správně vyškolenými osobami, tedy certifikovanými Partnery KNX. Doporučenými způsoby sestavená instalace je pak dostatečně bezpečná, zajištěná před nepovolanými zásahy.

Sběrnice v KNX systémových instalacích – SELV                                                                                                  A-Z Elektro 03/2018

Ve světě nejrozšířenějším systémem určeným pro řízení funkcí v budovách všech typů a všech velikostí se stal systém KNX. Je celosvětově normalizován (ČSN ISO/IEC 14543, ČSN EN 50090) jako decentralizovaná stavebnicová soustava (ke své činnosti nepotřebuje žádnou centrální řídicí jednotku), v níž použité přístroje mohou být od více než 400 výrobců – nejedná se tedy o produkt jediného výrobce. Použité prvky ve společné instalaci mohou komunikovat po samostatné metalické sběrnici, po silovém vedení 230 V AC, nebo bezdrátově. Nejrozšířenější a také nejspolehlivější je přenos informací po metalických sběrnicích. Základním je tedy přenos po tzv. krouceném páru (TP – Twisted Pair) a pro komunikaci mezi jednotlivými částmi KNX instalace a pro vzdálené přístupy pak po IP sítích. Snižuje se podíl KNX instalací s přenosem po silových vedeních, naopak mírně narůstá podíl doplňkového bezdrátového přenosu.

Úkoly okenních kontaktů v KNX instalacích                                                                                                   Elektroprůmysl 05/2018

Okenní (dveřní) kontakty jsou v jednom provozním stavu (např. v sepnutém), pokud je okno (dveře, vrata, brána či jiná pohyblivá část) zavřena, v opačném stavu pak při otevření okna. Zatímco v klasických elektrických instalacích se jeden okenní kontakt využívá jen k jedinému úkolu, v KNX systémové instalaci lze informaci o provozním stavu jednoho kontaktu využít k celé řadě úkolů.

Historie KNX systému (4 – závěr)                        Elektro 04/2018

Další důležitou činností mezinárodní asociace KNX při rozvoji znalostí o systémových instalacích je výrazná podpora praktického vzdělávání v odborných školách spoluprací s mezivládní organizací World Skills (www.worldskills.org), která od roku 1950 pořádá soutěže mladých řemeslníků (učňů) v celé řadě profesí. V kategorii elektrických instalací již dlouhou řadu let vítězí práce vytvořené se systémem KNX. Bohužel za celou dlouhou dobu existence této organizace naše vládní instituce (ministerstvo školství) snad ani nezjistily, že by mohly být využity takovéto příležitosti ke zvyšování úrovně školství a také k přivedení mladých k řemeslným pracím.

KNX instalace se softwarem ETS Inside                                                                                                        Elektroprůmysl 04/2018

Systém inteligentních elektrických instalací KNX patří mezi nejdokonalejší elektroinstalační programovatelné (inteligentní) systémy. Proto je také celosvětově nejpoužívanějším systémem instalací pro řízení funkcí v bytech i budovách. Je neustále rozvíjen, zdokonalován a vybavován stále novějšími, výkonnějšími prvky. Systém KNX prokázal a neustále prokazuje svoje přednosti v nespočetném množství projektů realizovaných během již více než 25 let od svého prvního uvedení na trh.

Historie systému KNX (3)                                    Elektro 03/2018

V 80. letech minulého století se na evropském trhu začal prosazovat systém americké firmy Echelon – systém LON Works, který využívá komunikaci po sběrnici s komunikační rychlostí 78000 bit.s-1. Tento systém byl původně vyvinut pro řízení technologických procesů, proto v něm nejsou běžně k dispozici ovládací prvky používané v elektrických instalacích v budovách. Pro tento účel však bylo možné používat analogové a binární vstupy uložené v rozvaděčích, k jejichž vstupům byly připojené elektroinstalační přístroje pro klasické instalace.

Bezpečná a efektivní komunikace s KNX instalací                                                                                         Elektroinstalatér 02/2018

Označovat za novinku něco, co je nejen v Evropě využíváno již 28 let, by bylo mezi projektanty i elektroinstalatéry, stejně tak i mezi architekty možné považovat za neznalost vlastního řemesla. Jiná situace ovšem zcela logicky je v hloubce znalostí o tomto celosvětově normalizovaném a také nejrozšířenějším systému inteligentních elektrických instalací. Mnozí z těchto profesionálů se však začínají podrobněji zajímat o jimi dosud nepoužívaná řešení až poté, co jsou k tomuto kroku donuceni vnějšími okolnostmi, jakými může být např. požadavek investora. A po bližším seznámení zjišťují, že jejich obavy o složitosti KNX systému byly skutečně výrazně přehnané.

Bezpečná KNX instalace se softwarem ETS Inside                                                                                                AZ-Elektro 02/2018

Se softwarem ETS Inside se otevírají zajímavé perspektivy v oblasti trhu s chytrými domy. Vždyť chytrý dům je základem chytrého města. A chytrá města jsou postupným cílem, jehož je zapotřebí dosáhnout pro skutečně efektivní hospodaření s energií nejen v jednotlivých budovách, ale komplexně v obcích, městech a ve svém důsledku v celém státě.

Bezpečné malé napětí v KNX instalacích                                                                                                          Elektroprůmysl 03/2018

Akční členy, napájecí zdroje a některé další přístroje umisťované nejčastěji do rozvaděčů jsou připojeny k silovým vedením nízkého napětí. Tyto zmíněné přístroje jsou navíc připojeny ke sběrnici KNX, tedy k síti bezpečného malého napětí SELV. Výhradně k tomuto malému napětí jsou připojeny i další prvky, náležející do velké skupiny ovládacích přístrojů ukládaných nejčastěji do elektroinstalačních krabic.

Historie systému KNX (2)                                  Elektro 02/2018

Ve druhé polovině 80. let mnozí výrobci postupně uváděli na trh svoje více či méně dokonalé systémy, zpravidla s centrálními řídicími jednotkami (obr. 6). Za určitou výhodu lze zde považovat bezproblémový provoz na sběrnici řízený centrální řídicí jednotkou. Nevýhodou však může být případná porucha této jednotky, což by znamenalo vyřazení celého systému z činnosti.

Zabezpečení KNX instalací proti neoprávněnému přístupu                                                                          Elektroprůmysl 02/2018   

V prvních letech využívání KNX systémových instalací, kdy ať již zkratka EIB nebo KNX jen málokomu něco řekla, tedy v době nepříliš značného rozšíření tohoto systému v budovách, nehrozilo prakticky žádné nebezpečí toho, že by nějaký hacker chtěl poškodit řízení různých funkcí v budovách.

Bezpečné místní i vzdálené přístupy ke KNX instalaci                                                                                       AZ-Elektro 01/2018

Již celou řadu let neplatí, že KNX systémové instalace jsou neznámým pojmem pro elektroinstalatéry, pro projektanty i pro koncové zákazníky. Ne pouze v okolních zemích, ale také v České republice jsou realizovány až tisíce takovýchto instalací. A to nejen v komerčních a podobných objektech, ale ve značném počtu v rodinných domech a bytových objektech. Z postupně se rozšiřujícího povědomí o systému KNX však pramení i potencionální nebezpečí neoprávněných zásahů do činností různých funkcí, jimiž jsou objekty vybaveny, ovšem za předpokladu, že nějakým způsobem je možné takovýto zásah uskutečnit.

Historie KNX systému (1)                                   Elektro 01/2018

S rozvojem vědy a techniky se ve světě vždy vyskytovaly snahy o využití nejnovějších poznatků pro zvýšení pohodlí, pro zjednodušení různých pracovních činností, pro zvýšení produktivity práce a v neposlední řadě také pro co nejefektivnější využití energie. Proto také již od počátků elektrifikace se elektřina prosazovala při použití pro osvětlování, pro použití v různých technologických procesech. Zpočátku zcela izolovaně – manuálně ovládané jednotlivé okruhy osvětlování, individuálně spínané spotřebiče bez jakýchkoliv možných vzájemných vazeb.

KNX a internet věcí (IoT)                         Elektroprůmysl 01/2018

Podle Wikipedie rozumíme pod pojmem „Internet věcí“ síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalšího vybavení opatřeného elektronikou, softwarem, různými snímači i pohyblivými částmi, vše se síťovou konektivitou umožňující všem těmto zařízením vzájemné propojení a výměnu dat. Přitom každé toto zařízení může fungovat zcela autonomně, k jeho činnosti není podmínkou vazba na internet.

Je systémová KNX instalace vhodná i pro rodinné domy?                                                                            Elektroprůmysl 12/2017

Ano stejně, mnohdy dokonce výhodněji než při použití jiných typů systémových instalací. Systémové instalace jsou někdy též nazývány chytrými nebo inteligentními, ačkoliv prozatím žádná z nich nemá vlastní inteligenci. Na trhu je celá široká škála různých systémů pro programovatelné elektrické instalace. Ovšemže bez výjimky, každá systémová instalace může být jen natolik „chytrá“, kolik „chytrosti“ do ní může vložit instalatér či systémový integrátor v roli jejího dodavatele.

Vytváření projektů KNX instalací softwarem ETS                                                                                                    AZ-Elektro 6/2017

Za celou dobu využívání (od roku 1993) software ETS prodělal mohutný vývoj. Tehdy již byla k dispozici jeho první verze, určená nejen pro tvorbu elektronických projektů, ale také pro zprovozňování a diagnostiku v KNX systémových instalacích, což platí i pro všechny následující varianty.

KNX systémová instalace v novém i rekonstruovaném objektu                                                      Elektroinstalatér 6/2017

V době projekční přípravy mívá investor někdy pouze mlhavé představy o kompletní elektrické instalaci, přitom však často ví, jakými technologiemi, jakými funkcemi by chtěl mít objekt vybaven. Pokud však s projektanty neprodiskutuje všechny otázky související s optimálním provozem všech zamýšlených funkcí, výsledek může nakonec dopadnout tak, jak je relativně časté – budou použity vzájemně nekomunikující řídicí systémy. To má samozřejmě za následek mnohdy i výrazně horší energetickou efektivitu, než jaké by bylo možné dosáhnout při nasazení systémové instalace.

Kontroly a revize v KNX systémových instalacích  KART 2017

Při kontrolách a revizích systémových (programovatelných, tzv. chytrých) instalací KNX je potřebné brát do úvahy různé postupy, v závislosti na různých napěťových úrovních. Akční členy, napájecí zdroje a některé další přístroje, ukládané ponejvíce do rozvaděčů, jsou připojeny na síť nn, na níž se veškeré kontrolní a revizní činnosti řeší shodnými způsoby, jako je tomu v jiných instalacích. Ovšem zmíněné přístroje jsou navíc připojeny k síti bezpečného malého napětí SELV, přičemž výhradně k tomuto malému napětí jsou připojeny i další prvky, náležející do velké skupiny především ovládacích přístrojů umisťovaných nejčastěji do elektroinstalačních krabic.

Poznámky k řízení ventilace, vytápění a klimatizace v KNX systémových instalacích                      Elektroprůmysl 11/2017

Podstatou správně fungující regulace je dosažení stavu, kdy energie je využívána v právě potřebné míře pouze tehdy a tam, kdy a kde je to nezbytné. V objektech, v nichž se energie pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci využívá jen v potřebných množstvích, je energetická efektivita na velmi vysoké úrovni. Takovýto stav ovšem vyžaduje vysokou míru automatizace provozu všech energeticky náročnějších funkcí.

Řízení pohonů v KNX systémových instalacích                                                                                             Elektroprůmysl 10/2017

Elektrické pohony zajišťují celou škálu činností ve vybavení budov. Jejich nejčastější použití (kromě prostě spínaných ventilátorů) je pro řízení provozu žaluzií, a rolet, ale též markýz a podobných stínicích prostředků. Běžně se využívají také pro otevírání a zavírání dveří, oken, bran, vrat apod. V KNX instalacích pro silové řízení pohonů těchto prostředků slouží nejčastěji tzv. žaluziové akční členy, které mohou zajistit jejich ovládání v souladu s vhodným nastavením parametrů v aplikačních programech.

Rozvoj použití systému KNX v ČR                AZelektro 5/2017

Je pravdou, že v žádné zemi se pro řízení funkcí v budovách nepoužívá jediný systém. Naopak, systémů je celá řada. Každý z nich má svoje výhody, ale i nevýhody. Přesto však přednosti mezinárodně normalizovaného systému KNX stále více a více přesvědčují investory k jeho stále širšímu nasazení. Toto potvrzuje studie britské organizace BSRIA (www.bsria.co.uk) zveřejněná v dubnu 2017. Je v ní porovnání využívání řídicích systémů pro ovládání funkcí v bytech i budovách v různých zemích.

Systém KNX se stal nejrozšířenějším systémem elektrických instalací                                      Konference Dlouhé Stráně 2017

Vývoj a neustálé zdokonalování a rozšiřování systému programovatelných instalací KNX probíhá od roku 1987. Systém je jako jediný mezinárodně normalizován [1]. V současné době se na
dodávkách elementů pro KNX instalace podílí kolem 420 firem – členů mezinárodní KNX asociace [2] z 41 zemí (z toho 3 členové jsou z České republiky). Systém KNX je využíván stále častěji jak pro řízení funkcí v komerčních a podobných budovách, tak i v rodinných či bytových domech. Postupně se tak stal nejrozšířenějším řídicím elektroinstalačním systémem nejen
v evropských zemích, ale i v Číně a v dalších asijských státech.

KNX řízení osvětlení                             Elektroprůmysl 09/2017

Jakým způsobem bude technicky vyřešeno řízení osvětlení v libovolném objektu, vychází z požadavků uživatele na jím předpokládané činnosti svítidel, a samozřejmě z určení jednotlivých místností. V různých technických a podobných prostorách s jen občasným pobytem osob zpravidla vystačíme s pouhým spínáním, často ve vazbě na pohyb nebo přítomnost. Kdežto v kancelářích a učebnách může být potřebné regulovat na stálou osvětlenost. Jiné způsoby provozu a z toho vyplývající požadavky lze očekávat obytných místnostech, v pohostinských a prodejních prostorách nebo pro provoz osvětlení na chodbách a schodištích, na přístupových cestách.

Vazby mezi funkcemi v KNX systémových instalacích                                                                                    Elektroprůmysl 08/2017

Obrovskou výhodou KNX systémové instalace je snadná možnost vytváření prakticky libovolných vazeb mezi jednotlivými funkcemi. Je-li zapotřebí získávat aktuální informace o stavu některé fyzikální veličiny pro řízení několika rozdílných funkcí, postačí tuto veličinu měřit pouze jedenkrát a získané údaje mohou být zpracovány pro regulaci libovolného počtu funkcí.

Proč okenní a dveřní kontakty v KNX instalacích?                                                                                                  AZ-Elektro 4/2017

Okenní kontakty bývají využívány jako součást tzv. plášťové ochrany objektu v rámci elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Nejčastěji se jedná o kontakty, jejichž činnost je závislá na poloze permanentního magnetu vzhledem ke vzdálenosti od kontaktního systému zatavenému ve skleněné trubičce. Kontakt může být pouze zapínací či vypínací, anebo se jedná o kontakt přepínací, jak je naznačeno na obr. 1. Pružný pohyblivý kontakt obsahuje feromagnetický materiál, takže působením silného magnetického pole (přiblížením magnetu) dochází k přepnutí z polohy B do polohy A.

Praktické poznatky z KNX systémových instalací                                                                                            Elektroinstalatér 4/2017

Přestože se KNX systémové elektrické instalace využívají již více než 25 let, pro mnohé elektroinstalatéry a také projektanty je tento druh elektrických instalací velice vzdáleným pojmem, něčím, čeho se obávají a co je jim značně vzdálené. Samozřejmostí je, že pro pochopení čehokoli nového je nezbytná určitá úroveň seznámení se s danou problematikou. A následně dochází vždy ke zjištění, že nic není natolik hrozné, abychom se toho mohli jakkoli obávat.

Povětrnostní stanice v KNX systémových instalacích                                                                                    Elektroprůmysl 07/2017

Hlavním úkolem povětrnostních stanic je odesílání aktuálních dat týkajících se rychlosti větru, teploty vzduchu, intenzity osvětlení, případně i dalších údajů týkajících se povětrnostních podmínek. Takto získané údaje jsou po zpracování předávány na KNX sběrnici, aby byly k dispozici kterémukoli z celé škály přístrojů pro spolupráci při řízení provozu různých funkcí. Činnosti mnohých z těchto funkcí lze automatizovat a zlepšit tak zabezpečení majetku před poškozením či zničením povětrnostními vlivy. Kromě toho, mnohá z těchto dat se mohou podílet na energeticky úsporném řízení funkcí majících významný vliv na příjemné vnitřní prostředí v objektu.

Chyby v KNX instalacích a jejich odstraňování                                                                                            Elektroprůmysl 06/2017

Za ideální stav bychom mohli považovat takovou situaci, kdy by ani během montáže, ani při zprovozňování KNX systémové instalace nedošlo k žádné chybě. Ne vždy se to takto podaří. Ze zkušenosti lze říci, že zkušeným projektantům ani zkušeným elektroinstalatérům – Partnerům KNX s praxí z několika realizovaných projektů – se různé chyby vyhýbají, i když ani jim se někdy ne všechno podaří zcela perfektně.

Proč někteří investoři využívají služeb zahraničních firem?                                                                                 AZ-Elektro 3/2017

Když jsem před časem hovořil s investorem rodinného domu v jednom městě v blízkosti našich státních hranic s Rakouskem, byl jsem velmi překvapen jeho vyjádřením: Na všechny práce si najímám rakouské firmy, protože pracují rychleji, odvádí kvalitnější práci, a navíc jsou i levnější.

Pracovat s KNX instalací je stále jednodušší 1
XXV. Mezinárodní konference o měření, Brno, 16. 5. 2017              prezentace                                                 Konference Měřeni 2017

Spínací akční členy v KNX systémových instalacích                                                                                      Elektroprůmysl 05/2017

V elektrických instalacích je nejčastější funkcí spínání. V KNX systémových instalacích tyto úkoly zajišťují spínací akční členy. Nejsou to pouhá elektronicky řízená relé, jak by mohlo být zřejmé na první pohled. Spínací akční členy, jakožto výkonové spínací elementy, nejčastěji na svém výstupu obsahují relé s kontakty, dimenzovanými obvykle na výrazně vyšší proudy, než je výrobcem udávaný jmenovitý proud konkrétního přístroje. Ovšem na trhu nechybí ani plně elektronické spínací akční členy, obsahující na výstupu výkonové polovodiče (např. pro řízení hlavic ventilů topení, ale také pro regulaci zátěže).

Je energetika připravena spolupracovat s „chytrými“ domy?                                                                     Elektroprůmysl 04/2017

Neustále se zvyšující kapacity zdrojů obnovitelné energie vnášejí do rozvodných sítí rostoucí počet krizových situací. Při dodávkách energie převyšujících potřeby odběratelů (silný vítr zvyšuje výrobu elektrické energie ve větrných elektrárnách, jasné počasí v denní době napomáhá k vyšším dodávkám z fotovoltaických elektráren) to může znamenat nebezpečný růst napětí v síti a nutnost odstavování klasických elektráren.

Změny a úpravy v KNX systémových instalacích                                                                                                     AZ-Elektro 2/2017

Koncepce KNX systémových instalací je založena na neexistenci centrálních řídicích jednotek. Naopak, každý z přístrojů má svoje úkoly zakomponovány do dílčího programu, uloženého v jeho paměti. Jedná se tedy o decentralizovaný systém elektrické instalace. To ovšem znamená, že ve skutečnosti můžeme hovořit o stavebnicovém systému. Z toho vyplývá, že je předurčen ke snadnému rozšiřování a také k libovolným změnám, které mohou být vyvolány upravenými nebo dokonce zcela novými požadavky.

Jakou systémovou instalaci zvolit?        Elektroprůmysl 02/2017

Rozhodli jsme se, že náš nový nebo rekonstruovaný dům či byt vybavíme nějakou „chytrou“ elektrickou instalací. Který z dostupných systémů vybrat? Poměrně často používaný přístup s využitím kladných referencí o konkrétní systémové instalaci namontované u svého známého může, ale také nemusí být tím nejvhodnějším postupem.

Chcete pracovat s KNX systémovou instalací                                                                                                 Elektroprůmysl 03/2017

Celá řada nejen elektroinstalatérů, ale i projektantů, mívá značné obavy ze zahájení prací na něčem pro ně novém, dosud osobně neodzkoušeném. Avšak jakmile vstřebají byť jen základní informace o takovéto novince, uvědomí si, že jejich pochybnosti o vlastních schopnostech byly skutečně bezpředmětné.

KNX pomáhá v řešení současných problémů AZ-Elektro 1/2017

V resortu energetiky se v poslední době stále častěji řeší problémy s nerovnoměrnými dodávkami elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dodávané především z větrných parků v Německu. Ovšem narůstá také množství elektrické energie vyráběné ve fotovoltaických elektrárnách. Aby nedošlo ke zhroucení rozvodných systémů, je potřebné zajistit rovnováhu mezi spotřebou elektrické energie a její produkcí vytvářením tzv. chytrých sítí (smart grids).

Lepší hospodaření s energií se systémovými instalacemi                                                                            Elektroprůmysl 01/2017 

Již několik let je v platnosti směrnice evropského parlamentu 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která mj. vyžaduje aplikaci normy EN 15232:2007 na všechny nově budované komerční a podobné objekty. Znamená to nejen nutnost připravovat nové komerční a podobné objekty po stavební stránce tak, aby tepelné ztráty byly minimalizovány, ale navíc je také vybavit takovými technickými zařízeními, která dovedou vzájemně spolupracovat a zabezpečit hospodárné využití energie.

 

Elektrické instalace KNX v chytrém domě       ERA21 02/2017

Tzv. chytrý dům se v dnešní době stává standardem, jehož
nedílnou součást tvoří systémová elektroinstalace koordinující
všechny technologie. Mezinárodně normalizovaný systém
inteligentní elektrické instalace KNX spolehlivě reaguje na
požadavky na energetickou efektivitu a co nejvyšší komfort užívání
budov a stává se běžnou součástí každého nově postaveného nebo rekonstruovaného domu. V čem spočívají výhody sběrnicového systému KNX, vysvětluje Jakub Horna, předseda spolku KNX národní skupina České republiky, z. s., který je součástí mezinárodní KNX asociace se sídlem v Belgii.

Plnohodnotné chytré sítě s chytrými budovami (přednáška na konferenci Inteligentní budovy, Brno 28. 2. 2017)

Konference Inteligentní budovy Brno 2017               Prezentace

Neustále se zvyšující kapacity zdrojů obnovitelné energie vnášejí do rozvodných sítí rostoucí počet krizových situací. Při dodávkách energie převyšujících potřeby odběratelů (silný vítr zvyšuje výrobu elektrické energie ve větrných elektrárnách, jasné počasí v denní době napomáhá k vyšším dodávkám z fotovoltaických elektráren) to může znamenat nebezpečný růst napětí v síti a nutnost odstavování klasických elektráren.

Široký výběr designů ovládacích prvků v KNX instalacích                                                                              Odkaz na celý článek

Pro čtenáře časopisu Světlo pojem KNX systémové nebo také inteligentní“ instalace není žádnou novinkou. Proto jen stručně některé základní údaje